REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO printcraft.pl

 1. Definicje

1.1. Regulamin sklepu internetowego– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu www.printcraft.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Usługodawca – podmiot świadczący usług i sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.5.  Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
1.6.  Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
1.7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
1.8.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,
z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
1.9.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem printcraft.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
1.10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.12.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Zasady ogólne Sklepu Internetowego

2.1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym printcraft.pl/ (zwany dalej Sklepem) stanowi własność i prowadzony jest przez .img (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Skymine”, adres firmy: .img.img
2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem printcraft.pl
2.3 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie Rejestracji Konta Klienta i realizacji Zamówienia.
2.4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie printcraft.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3.2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.3. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.printcraft.pl jest wypełnienie formularza zamówieniowego. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
3.6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

4. Składanie Zamówień

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową koszulkaznapisem.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego atrybutów dodatkowych takich jak m.in. rozmiar, kolor, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybrane przez Klienta towary umieszczane są automatycznie w Koszyku Klienta.
4.3. Towary jak i dane umieszczone w Koszyku można modyfikować lub usunąć towar z Koszyka Klienta do momentu kliknięcia przycisku Przejdź do Kasy.
4.4. W Koszyku Klienta wyświetlane jest podsumowanie złożonego Zamówienia.
4.5. Po kliknięciu przycisku Przejdź do Kasy, wyświetlone zostają informacje w zakresie złożonego Zamówienia, Szczegóły Płatności, Wybór sposobu płatności i Wybór sposobu dostawy.
4.6. Po kliknięciu przycisku Kupuję i Płacę, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie.
4.7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5. Realizacja zamówienia

5.1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź na adres e-mail ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
5.2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z .img Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
5.4. Czas realizacji zamówienia może wynosić od 1 do 5 dni roboczych.
13. Klient jest na bieżąco informowany o statusie realizacji zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysyłanej na adres mailowy podany przez Klienta.

6. Sposoby i koszty dostawy

6.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
6.2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
6.3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
6.4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdej opcji sposobu dostawy na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
6.5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link http://www.printcraft.pl/dostawa-i-platnosci/
6.6. Klient może śledzić przesyłkę przy pomocy dostarczonych przez Kuriera lub Pocztę Polską aplikacji do śledzenia przesyłki.
6.7. Każda paczka wysłana przez Sklep Internetowy jest odpowiednio etykietowana i zapakowana przed uszkodzeniem. Każda paczka przed wysłaniem do Klienta jest sprawdzana i dokumentowana.
6.8. Każdy Klient ma prawo otworzyć przesyłkę w obecności kuriera przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki.
6.9. Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki. Prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie zostało otworzone czy są braki w produkcie lub widoczne uszkodzenia. Jeśli tak to prosimy o spisanie protokołu z kurierem i nie odbieranie przesyłki.
6.10. W protokole przesyłki prosimy o opisanie stanu wysyłanej rzeczy i opisu uszkodzeń. Spisanie protokołu ułatwia postępowanie reklamacyjne.

7. Płatności

7.1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon, lub imienny dowód zakupu (fakturę).
7.2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (tpay.com) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
7.3. Kwota zakupu podana w sklepie zawiera podatek VAT.

8. Zwroty

8.1 Produkty wykonywane na zamówienie Klienta, zawierające m.in. nadruk grafik, zdjęć, logo etc. nie podlegają zwrotowi.

9. Procedura reklamacji

9.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
9.2. Niektóre produkty posiadają gwarancję producenta na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
9.3. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
9.4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: printcraft.pl/zwroty-reklamacja
9.5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
9.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
9.7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 9.6 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
9.8. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta).
9.9  Z uwagi na uwarunkowania techniczne i technologiczne związane z przygotowanie produktów, w tym również wynikające z różnic w indywidualnych ustawieniach komputera przez klientów istnieje możliwość nieznacznych zmian ostatecznego produktu w odniesieniu do pierwotnego projektu, a także nieznacznych zmian pomiędzy poszczególnymi projektami, w tym zwłaszcza w zakresie rozmieszczenia nadruków na poszczególnych produktach, zastosowanych proporcji oraz odwzorowania kolorów. Sklep internetowy dołoży należytej staranności aby odwzorowanie kolorów było zbliżone do naturalnych lub pierwotnych, a rozmieszczenie nadruków i zastosowane proporcje odpowiadały założeniom, jednakże z przyczyn technicznych i technologicznych nie gwarantuje w pełni (w 100%) odwzorowania produktów prezentowanych na indywidualnych wyświetlaczach klientów. Jednocześnie poszczególne produkty z przyczyn technicznych i technologicznych mogą nieznacznie różnić się od siebie w zakresie rozmieszczenia produktów, zastosowanych proporcji, przy czym różnice te nie powinny odbiegać o więcej niż 5 cm od pierwotnego projektu.

10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

10. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
10.2. Dane osobowe wykorzystywane  są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
10.3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@printcraft.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
10.4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

11. Zmiana Regulaminu

11.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
11.2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
11.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
11.4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
12.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

13. Pliki graficzne

13. 1. Klient oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego zdjęcia i grafiki nie naruszają praw osób trzecich i posiada on do nich prawa autorskie lub prawo do wykorzystania (licencję) w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia (nadruk na produkt, etc), w tym zwłaszcza zgodę na odpowiednią modyfikacje i stosowne do zamówienia wykorzystanie, a także iż wykorzystanie dostarczonych materiałów i sposób ich prezentacji nie będzie naruszało praw osób trzecich , w tym praw autorskich i dóbr osobistych. Klient będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych związane z wykonaniem jego zamówienia i dostarczonymi .img materiałami i zobowiązuje się zwolnić .img z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku wystąpienia przeciwko .img z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniami wynikającymi z naruszeniami, o których mowa powyżej, Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z wniesionymi roszczeniami, w tym kosztami obsługi prawnej .img, zapłaconymi roszczeniami/odszkodowaniami oraz ewentualnymi karami i innymi żądanymi od .img kwotami lub zasądzonymi kwotami. Jednocześnie w przypadku pozwania .img przez osoby trzecie w związku z naruszeniami o których mowa powyżej, Klient zobowiązuje się przystąpić do toczącej się sprawy, w tym przystąpić do sprawy po stronie pozwanego .img, za zgodą powoda.

Privacy Preference Center

Czas realizacji zamówień wynosi 7 dni roboczych + czas dostawy Zamknij